تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴۰۱/۹/۸

آزمایش تعیین گروه خونی

آزمایش تعیین گروه خونی

آزمایش تعیین گروه خونی

آزمایش تعیین گروه خونی (ABORh G oup, Blood)

نام فارسی:

نام اختصاری:

سایر نام ها: 

بخش انجام دهنده:

نوع نمونه قابل اندازه گیری: 

حجم نمونه مورد نیاز:

شرایط نمونه گیری:

ملاحظات نمونه گیری:

موارد عدم پذیرش نمونه:

شرایط نگهداری: 

اطلاعات تکمیلی:

کاربردهای بالینی: 

روش اندازه گیری در آزمایشگاه:

هماگلوتیناسیون یا آگلوتیناسیون مستقیم گلبول های قرمز با آنتی سرم اختصاصی (Cell ype) به صورت کیفی و کمی.

مقادیر مرجع: 

تفسیر: 

عوامل مداخله گر:

توضیحات:

آزمایش تعیین گروه خونی