تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۴۰۱/۹/۷

تبدیل انرژی در یخچال کلاس چهارم

تبدیل انرژی در یخچال کلاس چهارم

تبدیل انرژی در یخچال کلاس چهارم

سوالات با جواب کتاب علوم چهارم دبستان درس چهارم، انرژی الکتریکی در ادامه مطلب: 1 -انرژی الکتریکی چیست و در کجاها ازآن استفاده می شود؟ پاسخ: یکی دیگر از شکلو علوم ابتدایی و علوم متوسطه توسط شهره مرتضوی در chemnovin.blogfa, سایت رایگان آموزش شیمی نوین

سوالات با جواب کتاب علوم چهارم دبستان درس چهارم، انرژی الکتریکی

سوالات با جواب کتاب علوم چهارم دبستان درس چهارم، انرژی الکتریکی در ادامه مطلب: 

1 -انرژی الکتریکی چیست و در کجاها ازآن استفاده می شود؟

پاسخ: یکی دیگر از شکل های انرژی، انرژی الکتریکی است. بیشتر وسایل خانه ها، کارخانه ها، فروشگاه ها و بیمارستان ها و ... با انرژی الکتریکی کار می کنند.

2 -انرژی الکتریکی در کجا تولید می شود؟ و چگونه به مکان های مختلف می رسد؟

پاسخ: انرژی الکتریکیدر نیروگاه های برق تولید میشود و از راه کابل ها به مکان های مختلف مثل خانه، مدرسه، اداره و ... منتقل می شود.

3- وسیله ای نام ببرید که قادربه ذخیره سازی انرزی الکتریکی است؟

پاسخ: انواع باتری

4-مدار الکتریکی چیست؟

پاسخ: الکتریسیته (برق) به وسیله سیم از باتری جاری میشود و لامپ را روشن می کند و پس از آن به وسیله سیم دیگر به باتری برمی گردد. به تشکیل چنین حالتی مدارالکتریکی می گویند.

5-کار کلید در مدار الکتریکی چیست؟

پاسخ: کار کلید قطع و وصل کردن جریان الکتریسیته در مدار الکتریکی است.

6-اجزای یک مدارالکتریکی ساده رانام ببرید.

پاسخ: باتری،سیم،لامپ،کلید

7-رسانای الکتریکی و نارسانای الکتریکی چیست؟

پاسخ: 

رسانای الکتریکی : بعضی ازچیزها مانندمیخ آهنی، گیره فلزی،سیم مسی و اجسام فلزی جریان الکتریسیته  را ازخود عبور می دهند که به آن ها رسانای الکتریکی می گویند.

نارسانای الکتریکی : بعضی از وسایل مانند چوپ،دمپایی پلاستیکی،کاغذ و شیشه و مانند آن ها جریان الکتریسیته یا همان برق را از خود عبور نمیدهند که به آن ها نارسانای الکتریکی می گویند.

8- مهم ترین منابع تولیدجریان الکتریسیته چه نام دارند؟

پاسخ: سوخت ها

9- چرا باید در مصرف سوخت ها صرفه جویی کرد؟

پاسخ: زیرا مقدار سوخت ها محدود است، یعنی آن ها پس از مدتی مصرف تمام می شوند.

10- چند مورد از استفاده های انرژی الکتریکی را نام ببرید.

پاسخ: 

11- اگربرق خانه ی شما یک هفته قطع شود با چه مشکالتی مواجه می شوید؟

پاسخ:  خانه تاریک است و هیچ یک از وسایل الکتریکی کار نمی کنند

12- چندوسیله نام ببرید که باباتری کارمی کنند؟

پاسخ: ساعت، کنترل تلویزیون، اسباب بازی ها، موبایل و...

13- چرا در برخی از وسایل بیش از یک باتری به کارمی رود؟

پاسخ: زیرا به انرزی الکتریکی بیش تری نیازدارند.

14-سهم شما درحفاظت از منابع انرژی با استفاده درست از انرژی الکتریکی چیست؟

پاسخ: 

موقع ترک اتاق لامپ ها راخاموش کنیم.

پس ازخاموش کردن وسایل برقی مثل تلویزیون و هود و ... آن ها را از پریز برق بیرون بکشیم. 

15- دروسایل نام برده شده زیر انرژی الکتریکی به چه شکل های دیگری از انرژی ها تبدیل می شود؟

پاسخ: 

16- مدار موازی و سری را تعریف کنید.

مدار موازی : به مداری که درآن لامپ ها موازی هم بسته شوند و اگر یکی از لامپ ها را برداریم یا جریان یکی از لامپ ها را قطع کنیم بقیه روشن بمانند مدار موازی می گویند.

مدار سری: به مداری که دران لامپ ها پشت سرهم بسته شوند و اگر یکی از لامپ ها را برداریم یا جریان یکی از المپ ها راقطع کنیم بقیه روشن خاموش شوند مدار متوالی یا سری می گویند.

بقیه سوالات علوم چهارم ابتدایی را در لینک های زیر مشاهده کنید: 

تبدیل انرژی در یخچال کلاس چهارم