تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴۰۱/۹/۸

تقویم بهمن 1400

تقویم بهمن 1400

بهمن 1400 (برج دلو) یازدهمین ماه سال و سی روز دارد. از ژانویه شروع می شود. و در فوریه به پایان می رسد. این ماه معادل زودیاک آکواریوس است.

تقویم بهمن 1400

تقویم ماه بهمن 1400 و سررسید اختصاصی 1401 سفارش طراحی و چاپ توسط کارخانه بلور گچ ساوه.

سالنامه هجری شمسی یا (خورشیدی) تقویمی است. که در بعضی از کشورهای مسلمان از جمله ایران و افغانستان بکار میرود. مبدأ این گاهشمار، هجرت پیامبر اسلام از مکه به مدینه است و تعداد روزها و ماههای آن بر اساس چرخش زمین به دور خورشید محاسبه میگردد. هجرت پیامبر در حدود 23 شهریور سال اول هجری شمسی (اول ربیع‌الاول سال 14 بعثت یعنی شروع سال هجری قمری) اتفاق افتاد.

در ایران این تقویم از سال 1304 شمسی با تصویب مجلس شورای ملی به تقویم رسمی تبدیل شد. و بر اساس آن ادارات دولتی و موسسات اقتصادی مکلف به استفاده از تقویم خورشیدی (شمسی) به جای قمری شدند.

تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و قمری

تقویم یا گاهشمار یا سالنامه و یا سررسید

تقویم سیستم سازماندهی روزها است. این کار با دادن نام به دوره های زمانی ، معمولاً روزها ، هفته ها ، ماه ها و سال ها انجام می شود. تاریخ ، تعیین یک روز واحد و خاص در چنین سیستمی است. تقویم نیز ثبت فیزیکی (اغلب کاغذی) چنین سیستمی است. تقویم همچنین می تواند لیستی از رویدادهای برنامه ریزی شده باشد. مانند تقویم دادگاه یا فهرست جزئی یا کامل زمان بندی اسناد ، مانند تقویم وصیت نامه ها باشد.

دوره های تقویم (مانند سالها و ماهها) معمولاً ، هرچند لزوما ، با چرخه خورشید یا ماه همزمان نمی شوند. متداول ترین تقویم پیش از مدرن ، تقویم قمری بود ، تقویمی قمری که گاهگاه یک ماه بین سالی را اضافه می کرد تا در دراز مدت با سال شمسی هماهنگ شود.

ماه فروردین

فروردین (برج حمل) در اولین ماه سررسید هجری شمسی تقویم رسمی ایران است. و با برج حمل در زودیاک مطابقت دارد. فروردین سی و یک روز دارد. فروردین، ماه اول فصل بهار است. و اردیبهشت بعد از آن می آید.

سه مورد از هر چهار سال ، فروردین در 21 مارس آغاز می شود. و در 20 آوریل تقویم میلادی به پایان می رسد. در سالهای باقی مانده ، از 19 یا 22 مارس شروع می شود و در 18 یا 21 آوریل به پایان می رسد.

ماه اردیبهشت

اردیبهشت (برج ثور) دومین ماه سال خورشیدی و دومین ماه فصل بهار است. این ماه 31 روز دارد و از روز سی‌ ودوم سال آغاز میشود. و در روز شصت ‌ودوم سال پایان می‌یابد. برج فلکی اردیبهشت‌ماه برج ثور (گاو) است که دومین برج فلکی از دائرهالبروج است. نماد برج اردیبهشت، گاو نر نامیده می‌شود. عنصر این برج خاک است.

در گاه‌شماری رسمی ایران نام این ماه از نام ماه دوم گاه‌شماری اوستایی نو برگرفته شده ‌است. در گاهشکاری زرتشتی سومین روز هر برج نیز «اردیبهشت ‌روز» نام دارد. و در اردیبهشت‌ روز از اردیبهشت ‌ماه، جشن اردیبهشت گان برگزار می‌شود.

اردیبهشت، در اسطوره‌های ایرانی و زرتشتی، دومین امشاسپند و نگهبان زمین است. و فروزه‌ای از قانون هورمزدی و برپاک کننده نظم در زمین و هستی است. همچنین اردیبهشت به ماه عاشقان و وصال عاشقان معروف است.

ماه خرداد

خرداد (برج جوزا)، سومین ماه گاهشماری خورشیدی و سومین و آخرین ماه فصل بهار است. این ماه 31 روز دارد. برج فلکی خرداد ماه برج جوزا (دوپیکر) است. که سومین برج فلکی از دایره البروج است. نماد برج خرداد، دو پیکره نامیده می ‌شود.

در گاه‌شماری رسمی ایران نام این ماه از نام ماه سوم گاهشماری اوستایی نو برگرفته شده‌ است. در گاهشماری زرتشتی ششمین روز هر برج خرداد روز نام دارد و در خرداد روز از خردادماه، جشن خردادگان برگزار می‌شود. «خرداد» در اوستا «هـَئوروَتات» و در خط پهلوی «خُردات» یا «هُردات» نام یکی از امشاسپندان است.

ماه تیر

تیر ماه (برج سَرَطان) چهارمین ماه سال در گاه شماری هجری خورشیدی است. در این تقویم تیر از نود و چهارمین روز سال آغاز می شود. و تا صد و بیست و چهارمین روز سال در طی 31 روز ادامه دارد. و نخستین ماه فصل تابستان به حساب می‌ آید.

برج فلکی تیرماه برج سرطان (خرچنگ) است چهارمین برج فلکی از دایره البروج است. نماد این برج خرچنگ نامیده میشود.

در گاهشماری رسمی ایران نام این ماه از نام ماه چهارم گاهشماری اوستایی نو برگرفته شده‌است. در گاهشماری زرتشتی سیزدهمین روز هر برج نیز تیر روز نام دارد و در تیر روز از تیرماه، جشن تیرگان برگزار می‌شود. تیشتر، ایزد باران در اسطوره‌های ایرانی و زرتشتی است.

در این گاه شماری، با به کار بردن قاعده‌ای که دست اندرکاران اصلاح گاه شماری در دوران ملکشاه سلجوقی (465 ـ 485) تدوین نمودند. موضع تیر به عنوان نخستین ماه تابستان و مقارن توقف خورشید در برج سرطان تثبیت شده است.

ماه مرداد (امرداد)

مرداد 1400 یا اَمُرداد (برج اسد) پنجمین ماه گاهشماری خورشیدی است. مرداد با طول 31 روز دومین ماه تابستان و ماه میانه این فصل است. برج فلکی مردادماه برج اسد (شیر) است. بعد از مرداد ماه 1400، شهریور 1400 است.

در گاهشماری رسمی ایران نام این ماه از نام ماه پنجم گاهشماری اوستایی نو برگرفته شده‌ است. در گاهشماری زرتشتی هفتمین روز هر برج نیز مردادروز نام دارد. و در مرداد روز از مردادماه، جشن امردادگان برگزار میشود. ایزد این ماه امشاسپند بانوامرتات است.

امرتات، در اسطوره‌های ایرانی و زرتشتی، ششمین امشاسپند و نگهبان گیاهان و رستنی‌ هاست. و نماد پایندگی و بی‌ مرگی است.

ماه شهریور

شهریور 1400 (برج سنبله) ششمین ماه از تقویم هجری شمسی ، سالنامه رسمی ایران و افغانستان است. شهریور سی و یک روز دارد. در آگوست شروع می شود و در تقویم میلادی در سپتامبر به پایان میرسد. شهریور سومین و آخرین ماه تابستان است. بعد از آن مهر ماه است. برج فلکی شهریور ماه «سنبله» است. که ششمین برج فلکی منطقه البروج است. نماد این برج سنبله یا باکره یا دوشیزه نامیده می‌ شود.

ماه مهر

مهر ماه 1400 (برج میزان) هفتمین ماه سال هجری خورشیدی است. ماه مهر 30 روز دارد. و از روز صدو هشتاد و هفتم سال آغاز و در روز دویست و شانزدهم سال پایان می‌ یابد. و نخستین ماه فصل پاییز است. برج فلکی مهرماه برج میزان است. پس از مهر ماه ، به ماه آبان 1400 میرویم.

در گاهشماری رسمی ایران نام این ماه از نام ماه هفتم گاهشماری اوستایی نو که در اوستایی میثر و در پهلوی میتر (میترا) نام دارد، برگرفته شده ‌است. مهر نام یکی از ایزدان است. در گاه‌شماری زرتشتی شانزدهمین روز هرماه نیز به این ایزد تعلق دارد. و روز شانزدهم مهرماه، جشن مهرگان برگزار میشود.

ماه آبان

آبان ماه 1400 (برج عقرب (کژدم)) هشتمین ماه سال خورشیدی است. که 30 روز دارد و از روز 217 م سال آغاز میشود و در روز 246 م سال پایان مییابد و دومین ماه فصل پاییز است.

برج فلکی آبان‌ ماه برج عقرب (کژدم) است که هشتمین برج فلکی از دائره البروج است. نماد ماه آبان، کژدم نامیده میشود.

در گاهشماری رسمی ایران نام این ماه از نام ماه هشتم گاهشماری اوستایی نو که در اوستایی اپم نام دارد، برگرفته شده‌است. در گاهشماری زرتشتی دهمین روز هرماه نیز آبان نام دارد. و در ‌روز آبان از آبان‌ ماه، جشن آبانگان برگزار می‌شود. برخی ایزد این ماه را تیشتر و برخی این ماه را متعلق به ایزدبانو آناهیتا می‌دانند.

ماه آذر

آذر ماه 1400 (برج قوس) نهمین ماه سال خورشیدی است. ماه آبان 30 روز دارد. و از روز 247 م شروع میشود. و در روز 276 م سال پایان میابد. آذر سومین و آخرین ماه فصل پاییز است. برج فلکی آذرماه برج قوس (کمان) است.

در گاهشماری رسمی ایران نام این ماه از نام ماه نهم گاهشماری اوستایی نو برگرفته شده‌ است. در گاهشماری نهمین روز هر برج نیز آذر نام دارد. و در آذرروز از آذرماه، جشن آذرگان برگزار می‌شود. ایزد این ماه ایزد آذر است.

ایزد آذر، در اسطوره‌های ایرانی و زرتشتی، ایزد نگاهبان آتش و فروزه اهورامزدا است. برای همین گاه جایگاه او را در شمار امشاسپندان نیز آورده‌اند و او را پسر اهورامزدا دانسته‌ اند.

ماه دی

دی ماه 1400 (برج جدی) دهمین ماه از تقویم هجری شمسی ، تقویم رسمی ایران و افغانستان است. شروع زمستان است. ماه دی دهمین ماه گاه ‌شماری خورشیدی است. و 30 روز دارد. دی نخستین ماه فصل زمستان است. از دسامبر شروع می شود. و در ژانویه تقویم میلادی پایان می یابد.

برج فلکی دی ‌ماه برج جدی است که دهمین برج فلکی از دایره البروج است. نماد برج دی، بزغاله نامیده میشود. عنصر این برج خاک است.

ماه بهمن

بهمن 1400 (برج دلو) یازدهمین و آخرین ماه تقویم هجری شمسی ، سالنامه رسمی ایران و افغانستان است. بهمن سی روز دارد. از ژانویه شروع می شود. و در فوریه تقویم میلادی به پایان می رسد. این ماه معادل زودیاک آکواریوس است.

بهمن ماه دوم زمستان است. و بعد از آن اسفند می آید. برج فلکی بهمن‌ ماه برج دلو (آبریز) است که یازدهمین برج فلکی از دائره البروج است. نماد برج بهمن، آبریز نام دارد. عنصر این برج هوا است.

در فارسی امروزی “بهمن” در لغت به معنی “بهمن برفی” است. اما تصور می شود که بهمن نیز شکل مدرن مشتق شده از Vohu Ma ah است. Vôhü Ma ö شامل دو بخش است. VÔHÜ از ریشه vah ، از ves باستانی هند و اروپایی آمده است. «برای احترام » و MAN به معنی «اشتیاق ، عزم ، روح ، قدرت ذهن» است. «Vohu Ma ah» همچنین در زرتشتی مفهومی است به معنی «ذهن یا روح پاک» یا «آگاهی مطلق».

ماه اسفند

اسفند 1400 یا اِسپند (برج حوت) دوازدهمین و آخرین ماه سال خورشیدی است. اسفند سومین و آخرین ماه فصل زمستان است. این ماه در سال‌های عادی 29 روز و در سال‌های کبیسه 30 روز دارد. این ماه از روز 227 م سال شروع میشود. و در روز آخر سال (در سالهای عادی روز 365 م و در سالهای کبیسه روز 366 م) پایان مییابد.

در گاه‌ شماری زرتشتی پنجمین روز هر برج نیز اسپند نام دارد. و دراسپند روز از اسپندماه، جشن سپندارمذگان برگزار می‌شود. ایزد این ماه امشاسپند سپندارمذ است.

برج فلکی اسپند ماه برج حوت (ماهی) است که دوازدهمین برج فلکی از دایره البروج است. نماد برج اسپند دو ماهی نام دارد. عنصر این برج آب است.

تقویم بهمن 1400