تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴۰۱/۹/۸

دستگاهی که در قدیم به چهارپایان می بستند

دستگاهی که در قدیم به چهارپایان می بستند

معنی وسیله‌ای است در کشاورزی که در قدیم بر خر و گاو می‌بستند و آن را بر روی غلات بویژه گندم می‌دواندند تا گندم از ساقه جدا شده و کاه و گندم جدا گردد در واژه ...

وسیله‌ای است در کشاورزی که در قدیم بر خر و گاو می‌بستند و آن را بر روی غلات بویژه گندم می‌دواندند تا گندم از ساقه جدا شده و کاه و گندم جدا گردد در جدول کلمات

وسیله‌ای است در کشاورزی که در قدیم بر خر و گاو می‌بستند و آن را بر روی غلات بویژه گندم می‌دواندند تا گندم از ساقه جدا شده و کاه و گندم جدا گردد

(29 مرداد 1399) پیشنهاد توسط: وحید اسمعیلی خرمن کوب

دستگاهی که در قدیم به چهارپایان می بستند