تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴۰۱/۹/۸

دور كردن در حل جدول

دور كردن در حل جدول

دور کردن در حل جدول: ازاحت، دفع، طرد، رانش، زح، نفی

دور کردن در حل جدول

دور کردن

ازاحت

دفع

طرد

رانش

زح

نفی

دور كردن در حل جدول