تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۴۰۱/۹/۷

دو لوزی متشابه اند و نسبت تشابه آنها

دو لوزی متشابه اند و نسبت تشابه آنها

پرسش و پاسخ مقطع دوره اول متوسطه پایه نهم رشته درس ریاضی

نسبت تشابه دو لوزی

سوال یک 1 : دو لوزی متشابه اند و نسب تشابه آنها، سه پنجم است اگه طول ضلع لوزی بزرگ ۲۵ سانتی متر باشد طول ضلع لوزی کوچک برابر است با : الف) ۱۵ ب)۲۵ ج)۱۲ د)۱۶ سوال دو 2: در کدام گزینه ممکن است دو شکل متشابه نباشند؟ الف)دومثلث متساوی الساقین ب)دومثلث متساوی الاضلاع ج)دو مثلث قائم الزاویه متساوی الساقین د)دومثلث متساوی الساقین با زاویه راس برابر

دو لوزی متشابه اند و نسبت تشابه آنها