تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۴۰۱/۹/۷

زمان تخمک گذاری برای پسردار شدن

زمان تخمک گذاری برای پسردار شدن

زمان تخمک گذاری برای پسردار شدن

چگونه در جنسیت جنین تأثیر بگذاریم؟خانمها هر ماه در اواسط سیكل خود یك یا چند تخمك كه از نظر كروموزومی فقط X هستند تولید می كنند و در مقابل آقایان دارای دو نوع ا

زمان تخمک گذاری برای پسردار شدن