تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴۰۱/۹/۸

سایت درصد گیری قلم چی

سایت درصد گیری قلم چی

نحوه درصد گیری - محاسبه درصد (نمره خام) تست بر اساس تعداد پاسخ های صحیح ، غلط و نزده

سایت درصد گیری قلم چی