تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴۰۱/۹/۸

ستین

ستین

ستین

ستين

Co e s

A abicedi

Nume aledi

سِتِّينَ • (si ī a)

Egyp ia A abicedi

E ymologyedi

F om A abic سِتِّين‎ (si ī ).

Nume aledi

ستين • (si ī ) ?

Mo occa A abicedi

E ymologyedi

F om A abic سِتِّين‎ (si ī ).

P o u cia io edi

Nume aledi

ستين • (si ī ) m o f

Sou h Leva i e A abicedi

E ymologyedi

F om A abic سِتِّينَ‎‎ (si ī a).

P o u cia io edi

Nume aledi

ستين • (si ī ) m o f

Sou hwes e Fa sedi

Nou edi

ستين (se i )

ستین