تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۴۰۱/۹/۷

عید

عید

عید

عید

Co e s

Pe sia edi

E ymologyedi

F om A abic عِيد‎ (ʿīd).

P o u cia io edi

Nou edi

عید • (eyd, id) (plu al عیدها‎ (eyd-hâ, id-hâ) o اعیاد‎ (a'yâd))

De ived e msedi

Pu jabiedi

E ymologyedi

Lea ed bo owi g f om A abic عِيد‎ (ʿīd), h ough Classical Pe sia عید‎ ('īd).

P o u cia io edi

P ope ou edi

عِید • (ʻīd) m (Gu mukhi spelli g ਈਦ)

عید