تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۴۰۱/۹/۷

قاعده

قاعده

قاعده

قاعدة

Co e s

A abicedi

E ymologyedi

F om he ve b قَعَدَ‎ (qaʿada, “ o si dow , o lie i wai , o waylay”), oo ق ع د‎ (q-ʿ-d).

P o u cia io edi

Nou edi

قَاعِدَة • (qāʿida) f (plu al قَوَاعِد‎ (qawāʿid))

Decle sio edi

Desce da sedi

(via plu al fo m قَوَاعِد‎ (qawāʿid)):

Hijazi A abicedi

E ymologyedi

F om A abic قَاعِدَة‎ (qāʿida).

P o u cia io edi

Nou edi

قاعدة • (gāʕ(i)da) f (plu al قواعد‎ (gawāʿid) o قاعدات‎ (gāʿ(i)dā ))

Adjec iveedi

قاعدة • (gāʿda) (masculi e plu al قاعدين‎ (gāʿdī ), femi i e plu al قاعدات‎ (gāʿdā )) (masculi e si gula قاعد‎ (gāʿid))

Usage o esedi

The femi i e plu al قاعدات‎ (gāʿdā ) is o used as a adjec ive, i ge e al he masculi e plu al is used i s ead as a ge e al plu al.

قاعده