تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴۰۱/۹/۸

ماه مارس به فارسی

ماه مارس به فارسی

ماه مارس به فارسی

نام ماه های میلادی به ترتیب ، معادل ماه های سال میلادی به شمسی ، تعداد روزهای هر ماه تقویم میلادی

ترتیب ماه های میلادی و معادل آنها به شمسی

نام و ترتیب ماه های میلادی و تعداد روزهای هر ماه مطابق جدول زیر است. ماه فوریه در سالهای عادی میلادی دارای ۲۸ روز و در سالهای کبیسه میلادی دارای ۲۹ روز میباشد.

ماه های سال ۲۰۲۲ میلادی به شمسی

در ادامه، معادل ماه های سال ۲۰۲۲ میلادی به شمسی و در جدول بعدی، برابری ماه های سال ۱۴۰۱ شمسی به میلادی ذکر گردیده است. همچنین برای تبدیل دقیق ماه های میلادی و شمسی در سایر سالها، از بخش تبدیل تاریخ میلادی به شمسی استفاده نمایید.

ماه مارس به فارسی