تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۴۰۱/۹/۷

مثال تشبیه در ادبیات فارسی ششم

مثال تشبیه در ادبیات فارسی ششم

پرسش و پاسخ مقطع دوره اول متوسطه پایه هشتم رشته درس فارسی

تشبیه چیست و ارکان آن کدامند؟

تشبیه:مانند کردن چیزی به چیزی دیگر دیگر در صفتی مشترک به شرط این که همراه با اغراق باشد .در تشبیه ادعا همانندی و شباهت وجد دارد. ارکان تشبیه:هرتشبیه دچهار رکن دارد. مشبه (طرف اول)مشبه به (دوم) وجه شبه(سوم) ادات تشبیه(چهارم) مشبه:کلمه ا است که قصد داریم آن را تشبیه کنیم. مشبه به : چیزیاست که مشبه را به آن مانند کردیم. وجه شبه:صفتی است که بین مشبه مشبه به مشترک است . ادات تشبیه :کلمه ای است که به وسیله آن تشبیه صورت می گیرد. ودلالت برمعنی تشبیه دارد. مثال تشبیه:چهر اش مانند آفتاب می درخشد چهراش:مشبه آفتاب: مشبه به می درخشد:وجه شبه مانند :ادات تشبیه انواع تشبیه به اعتبار مشبه ومشبه به - تشبیه حسی به حسی - تشبیه عقلی به عقلی - تشبیه عقلی به حسی - حسی به عقلی انواع تشبیه به لحاظ شکل: - تشبیه ملفوف1 - تشبیه مفروق2 - تشبیه تسویه 3 1:آوردن چند مشبه به طور جدا گانه وبعد از آن مشبه به هر کدام گفته می شود. 2:چند مشبه و مشبه به وجود دارد اما هرکدام از مشبه ها با مشبه به خود همراه است 3:چند چیزرابه یک چیز تشبیه می کنند. یا چند مشبه یک مشبه به می آورند.

مثال تشبیه در ادبیات فارسی ششم