تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴۰۱/۹/۸

محاسبه تعداد کل نفراتی که دریک کشور زندگی می کنند

محاسبه تعداد کل نفراتی که دریک کشور زندگی می کنند

محاسبه تعداد کل نفراتی که دریک کشور زندگی می کنند

چگونه آمار جمعیت مردم گرفته می­شود؟ ,چگونه آمار جمعیت مردم گرفته می­شود؟ ,سایت علمی و پژوهشی آسمان

چگونه آمار جمعیت مردم گرفته می­شود؟

چگونه آمار جمعیت مردم گرفته می­شود؟

سرشماری عبارت است از شمارش و محاسبه تعداد کل نفرات یا اشیای مورد نظر مانند تعداد کل نفراتی که در یک کشور زندگی می‌کنند. سرشماری محدود به انسانها نیست و ممکن است شامل محصولات و کارگاه‌های صنعتی و کشاورزی نیز شود. یک نوع سرشماری نیز مربوط به حیات وحش است که طی آن گونه های مختلف حیوانات وحشی ازقبیل پرندگان، پستاندارن، آبزیان و خزندگان سرشماری میشوند که این کار توسط سازمان حفاظت محیط زیست در کشور اجرا شده و هدف از آن پی بردن به تعداد افراد جمعیت و مطالعه روی رفتارهای مهاجرتی آنهاصورت میپذیرد.تفاوت سرشماری با آمارگیری در این است که در سرشماری تعداد کل اعضای جامعه مورد نظر تک به تک شمارش و کنترل می‌شوند. اما در آمارگیری معمولاً درصد کوچکی از جامعه مورد مطالعه به عنوان نمونه آماری مورد مطالعه قرار می‌گیرند و سپس نتایج حاصله به کل جامعه مورد نظر تعمیم داده می‌شود.

تقریباً تمام کشورهای جهان به طور منظم تعداد افراد کشور را شمارش می‌کنند. بیشتر کشورها هر ده سال یکبار جمعیت را سرشماری می‌کنند. در سرشماری اطلاعات مهمی همچون میزان درآمد افراد، چگونگی محل زیست، متاهل یا مجرد بودن و تعداد فرزندان خانواده به دست می‌آید. در برخی کشورها سرشماری عمومی جمعیت هر پنج سال یکبار انجام می‌گیرد.

محاسبه تعداد کل نفراتی که دریک کشور زندگی می کنند