تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۴۰۱/۹/۷

معنی rdw-cv در آزمایش خون

معنی rdw-cv در آزمایش خون

معنی rdw-cv در آزمایش خون

پخش آنلاین آهنگ

دو پارامتر RDW-CV و RDW-SD نیز در جواب آزمایش CBC دیده می شود و این ها نیز در تشخیص بیماری های مرتبط با گلبول قرمز کاربرد دارند:

در جواب آزمایش CBC پارامترهای مختلفی به چشم میخورد. در قسمت میانی برگه کلمات RDW ،RDW-C ،RDW-SD را می بینیم. پارامتر RDW مخفف ed cell dis ibu io wid h به معنی میزان اختلاف سایز و حجم گلبول های قرمز می‌باشد. ( شکل1 )

شکل 1 : اندازه‌ی نامتقارن RBC ها باعث RDW-CV می‌شود.

همین الان تفسیر آزمایش خود را از متخصص بشنوید؟

اگر همه گلبول های قرمز جریان خون ما اندازه‌هایی نزدیک به هم داشته باشند RDW در آزمایش خون پایین است ولی اگر درصدی از گلبول های قرمز اندازه خیلی کوچک و بعضی نیز خیلی حجیم و بزرگ باشند RDW بالا گزارش می‌شود . RDW طبیعی، گلبول های قرمزی را نشان می دهد که اکثراً یک اندازه و یکدست هستند، در حالی که RDW زیاد به این معنی است که اندازه گلبول قرمز با یکدیگر بسیار متفاوت هستند و احتمالا نشان دهنده یک بیماری است. دو پارامتر RDW-CV و RDW-SD نیز در جواب آزمایش CBC دیده می‌شود و این ها نیز در تشخیص بیماری های مرتبط با گلبول قرمز کاربرد دارند.

در آزمایش خون RDW-CV چیست ؟

CV مخفف Coefficie of va ia io به معنی ضریب تغییرات است. در آماربه معنی میزان پراکندگی به ازای یک واحد از میانگین می باشد. RDW-CV به معنی میزان پراکندگی dw می‌باشد.

مقاله مرتبط : تفسیر آزمایش cbc

هر دو این فاکتور ها مرتبط با میزان اختلاف سایز گلبول ها هستند و نشان دهنده سایز واقعی گلبول های قرمز نیستند. درنتیجه مقدار RDW-CV بالا یا پایین نشان دهنده کوچک یا بزرگ بودن قطر گلبول ها نیست بلکه بالا بودن میزان پراکندگی سایز و حجم گلبول هارا نشان می دهد.

شکل 2 : رابطه‌ی بین dw با mcv

RDW-CV با استفاده از RDW در فرمول زیر محاسبه می شود:

RDW-CV = (S a da d devia io of MCV ÷ MCV) × 100

پارامتر MCV مخفف mea co puscula volume به معنی متوسط حجم گلبول های قرمز است. محدوده طبیعی MCV بین 80 تا 96 است. ( شکل 2 ) S a da d devia io of MCV به معنی انحراف معیار پارامتر mcv است.انحراف معیار پارامتر MCV نشان می دهد به طور میانگین مقادیر mcv چقدر از میانگین فاصله دارند. این پارامتر به صورت درصد بیان می شود و نتیجه بین 11.0 تا0 .15 درصد نرمال است. پزشک در تشخیص انواع کم خونی و اختلالات خون سازی با توجه به مقدار RDW-CV و سایر فاکتورها تصمیم گیری می‌کند.

همین الان تفسیر آزمایش cbc خود را از پزشک متخصص بشنوید؟

معنی rdw-cv در آزمایش خون