تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴۰۱/۹/۸

نقاشی درباره روز جهانی خاک

نقاشی درباره روز جهانی خاک

سازمان خواروبار ملل متحد (فائو) خرداد ماه امسال بود که طی فراخوانی به تمام کودکان و نوجوانان جهان، به مناسبت شعار امسال روز جهانی غذا فراخوانی منتشر کرد تا طی مسابقه ای توجهات عمومی بیشتر به این شعار و اهداف فائو جلب شود. اقدامی که منجر به این شد تا هزاران طرح به آدرس این سازمان ارسال شود که از میان آن ها 44 اثر که در گزارش تصویری زیر می بینید، مورد داوری نهایی قرار گرفت که در سه رده سنی 8-5سال؛ 13-9 سال و 19- 13 سال هر رده سه اثر حایز جوایز اول تا سوم شدند.

44 نقاشی کودکان و نوجوانان جهان برای گرامیداشت شعار فائو در روز جهانی غذا تصاویر

سازمان خواروبار ملل متحد (فائو) خرداد ماه امسال بود که طی فراخوانی به تمام کودکان و نوجوانان جهان، به مناسبت شعار امسال روز جهانی غذا فراخوانی منتشر کرد تا طی مسابقه ای توجهات عمومی بیشتر به این شعار و اهداف فائو جلب شود. اقدامی که منجر به این شد تا هزاران طرح به آدرس این سازمان ارسال شود که از میان آن ها 44 اثر که در گزارش تصویری زیر می بینید، مورد داوری نهایی قرار گرفت که در سه رده سنی 8-5سال؛ 13-9 سال و 19- 13 سال هر رده سه اثر حایز جوایز اول تا سوم شدند.

نقاشی درباره روز جهانی خاک