تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۴۰۱/۹/۷

نقشه پیش بینی 14 روزه بارش

نقشه پیش بینی 14 روزه بارش

نقشه پیش بینی 14 روزه بارش

ویکس مپ: مجموع بارش در ۷ روز آینده هام ودر: پیشبینی بارش ۵ روز آینده متحرک(اتو آپدیت) نقشه بارش مرکز هواشناسی noaa هفته اول از امروز: نقشه بارش هفته دوم از

نقشه های پیشبینی مجموع بارش 7 و 14 روزه

ویکس مپ:

 مجموع بارش در ۷ روز آینده هام ودر:

 پیشبینی بارش ۵ روز آینده متحرک(اتو آپدیت)

نقشه بارش مرکز هواشناسی oaa هفته اول از امروز:

نقشه بارش هفته دوم از هفت روز آینده به بعد:

نقشه پیش بینی 14 روزه بارش