تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴۰۱/۹/۸

نوعی بافت گیاهی که سلولهای آن قدرت تقسیم دارند

نوعی بافت گیاهی که سلولهای آن قدرت تقسیم دارند

نوعی بافت گیاهی در حل جدول: کلرانشیم، مریستم، کلانشیم، روآکنه

نوعی بافت گیاهی در حل جدول

نوعی بافت گیاهی

کلرانشیم، مریستم، کلانشیم، روآکنه

نوعی بافت گیاهی که سلولهای آن قدرت تقسیم دارند