تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۴۰۱/۹/۷

هم خانواده احترام کلاس سوم

هم خانواده احترام کلاس سوم

هم خانواده احترام کلاس سوم

هم خانواده و معنی احترام :محترم-ترحم کرنش -آبرو -عزت-اعتبار-عز-اعزاز-رعایت-اکرام-حرمت-بزرگداشت-توقیر-پاس-تکریم-تجلیل-تعظیم-

هم خانواده احترام کلاس سوم