تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴۰۱/۹/۸

هم خانواده اعتقاد

هم خانواده اعتقاد

هم خانواده اعتقاد

بیشترین استفاده از کلمه اعتقاد در مکالمات مذهبی و سیاسی استفاده می شود. کلمه اعتقاد زمانی بیشترین کاربرد را خواهد داشت که از نظر قطعی خود یا کسی سخن بگوییم.

هم خانواده کلمه اعتقاد چیست؟

بیشترین استفاده از کلمه اعتقاد در مکالمات مذهبی و سیاسی استفاده می شود. کلمه اعتقاد زمانی بیشترین کاربرد را خواهد داشت که از نظر قطعی خود یا کسی سخن بگوییم.

هم خانواده و مترادف کلمه اعتقاد ایمان ایقان عقیده رای پنداشت باور گروه وثوق یقین معتقد عقیده می باشد. در فرهنگ عمید اعتقاد به  چیزی را باور داشتن و به درستی چیزی ایمان داشتن معنی شده است و در فرهنگ معین به باور داشتن گرویدن به یک دین و باور گردش معنی شده است همچنین در لغت نامه دهخدا اعتقاد به معنی در دل گرفتن و قراردادی در دل آورده شده است.

سایر مطالب پیشنهادی :

هم خانواده کلمه حس چیست؟

هم خانواده ضعیف چیست؟

هم خانواده دانش چیست؟

هم خانواده آشغال چیست؟

هم خانواده سعی چیست؟

هم خانواده اعتقاد