تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴۰۱/۹/۸

هم خانواده جامعه

هم خانواده جامعه

هم خانواده جامعه

هم خانواده جامعه چیست جمع مجموع تجمع جماعت اجتماع جمعیت مترادف : اجتماع، جمعیت، سازمان، گروه، مجمع معنی: همبودگاه، انجمن، توداک، چبیره، چپیره، هازه، همبود، همزیستگاه

هم خانواده جامعه