تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴۰۱/۹/۸

هم خانواده کلمه کاشف

هم خانواده کلمه کاشف

هم خانواده کلمه کاشف

هم خانواده کلمه کاشف؛ کشف، کشفه، مکشوف و مکتشف است. واژه کاشف از واژگانی است که ریشه در زبان عربی دارد و معادل این واژه در زبان فارسی یابنده می باشد که به معنی ؛ یافتن چیزی که برای ما و ...

هم خانواده کلمه کاشف چیست؟

هم خانواده کلمه کاشف؛ کشف، کشفه، مکشوف و مکتشف است.

واژه کاشف از واژگانی است که ریشه در زبان عربی دارد و معادل این واژه در زبان فارسی یابنده می باشد که به معنی ؛ یافتن چیزی که برای ما و یا بشریت مجهول بوده و یا مجهول است.

در حالت کلی به چیزی که در دنیا و واقعیت موجود باشد و کسی پی به وجود آن ببرد، کشف آن گویند و به کسی که چیزی را کشف می کند، کاشف گویند. این واژه در مسائل علمی و یا مسائل کارگاهی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. این واژه با افعال کردن و شدن صرف خواهد شد.

مترادف های واژه کشف عبارتند از کلماتی چون؛ یابنده ، گشاده ‌و مکتشف است. در فرهنگ معین واژه کاشف به معنی؛ کشف کننده، آشکار کننده و جمع آن کشفه است. در لغت نامه دهخدا برای معنی این واژه به کلماتی چون؛ برهنه کننده، پیدا کننده، گشاده ، پدید آورنده، بروز دهنده، ظاهر کننده، مظهر، معلن و مفسر اشاره نموده است.

فرهنگ عمید معنی واژه کاشف را؛ کسی که برای اولین بار به چیزی پی خواهد برد، کشف کننده، آشکار کننده، برهنه کننده و پدید آورنده می داند. فرهنگ واژه های فارسی سره در معنی این واژه به؛ بازیابنده و یابنده پرداخته است. و در فرهنگ واژه های فارسی هوشیار در معنی این واژه به؛ برهنه کننده ، پیدا کننده و آشکار کننده اشاره کرده است

هم خانواده کلمه کاشف