تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴۰۱/۹/۸

گوگرد

گوگرد

گوگرد

گوگرد

Co e s

Pe sia edi

E ymologyedi

F om Middle Pe sia Book Pahlavi eeded (gwkl '), ????????????????????????‎ (gwgy d gōgi d, “sulphu ”). Cog a e wi h Aves a ????????????????????????????????????????‎ (vōhukə ə i), Sogdia ????????????????‎ (ɣwk γōkə ).

P o u cia io edi

Nou edi

گوگرد • (goge d)

Rela ed e msedi

Desce da sedi

U duedi

E ymologyedi

Bo owed f om Pe sia گوگرد‎ (goge d).

P o u cia io edi

Nou edi

گوگرد • (gogi d) f (Hi di spelli g गोगिर्द)

گوگرد